FB esazlesa Image Map

Společnost psů

by esazlesa

/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

      name your price

     

1.
2.
3.
4.
04:01
5.
6.
04:39
7.
05:12
8.
9.
06:24
10.
04:32
11.
08:23

about

NEW FULL LENGHT ALBUM - FEBRUARY 2017

buy merch here - dayafter.cz/cs/katalog/doporucujeme/

Lukáš Bouška – guitar, vocal
Tomáš Macek – guitar
Jan Hrivňák – drums, keys, lyrics
Ondřej Helar – bass, vocal
Zdeněk Ježek – lyrics

credits

released February 18, 2017

Hosté
Paní Lipová – mluvené slovo „Odvracení se“
Markéta (Negero) – zpěv „V dobrém i zlém“
Sisi (Povodí Ohře) – zpěv „Egerland“
Tokan (Velo)– trumpeta „Společnost psů“, zpěv Egerland
Jan Mužík (Ravelin7) – text, zpěv „Po zádech“

Cover art: Musa
Photo: Matěj Hošek
Nahráno v Tajným Studiu, Ústí nad Labem v létě 2016
Record, mix: Jan Brambůrek
Master: Ecson Waldes

DAY58
DAY AFTER RECORDS

www.esazlesa.cz
www.dayafter.cz

tags

license

about

esazlesa Karlovarský, Czech Republic

Esazlesa is a four-piece band from Cheb, Czech Republic, formed in 2009 after split up of a Czech screamo hardcore band Kmen.

“In the vein of post-hardcore bands like Isis, Cult of Luna, Minsk meets oldschool screamo, think Shotmaker, Maximillian Colby and Fingerprint.”

Lukáš Bouška
Tomáš Macek
Jan Hrivňák
Ondřej Helar
... more

contact / help

Contact esazlesa

Streaming and
Download help

Track Name: Odvracení se
ODVRACENÍ SE

Déšť stéká po stěnách
v louži se odráží kus nebe
Odraz ve skle se rozmazává
odvracím zrak od Tebe

Padá déšť a nikdo tu není
Upadnem časem v zapomnění

Na shledanou
dokud se zase nesetkáme
A sbohem
jestli se už neznáme

Nic víc - nic míň

Padá déšť a nikdo tu není
V louži odráží se kus nebe

Nikdo neví
proč se mění
Odvracím zrak od sebe
když hladina se zvlní

Padá déšť a nikdo tu není

TURNING AWAY

Rain‘s running down the walls
A piece of the sky is mirrored in a puddle
A reflection in the glass is bluring
I turn my eyes away from you

Rain is falling and nobody is here
Over time we‘ll fall into oblivion

So long
Until we meet again
And goodbye
If we no longer know each other

Nothing less – nothing more

Rain is falling and nobody is here
A piece of the sky is reflected in a puddle
Nobody knows
Why it changes
I turn my eyes away from myself
When the surface ripples

Rain is falling down and nobody is here
Track Name: Společnost psů
SPOLEČNOST PSŮ


Do výšky hrozí ostří kamenné
těžké a studené

O kolik lehčí svět by byl beze mne

Pro Tvou pýchu již tvé oči nevidí
o kolik lehčí byl by svět bez lidí

Musím rozrážet tu krajinu
Musím rvát a trhat nebesa
svým hrotem
až rudá se rozleje přes obzor

Rozevřu svá křídla
a v sladký sen dnešní den proměním

Omílán deštěm a vichrem
v nocích jsem tam stál
Tvarován do vybroušených
i otupělých pestrých skal

Stál jsem tam sám

Zaženu všechen žal
ve společnosti psů
Vykázán za svou vzpurnost
a tvárnost skalIN THE COMPANY OF DOGSInto the height a stone blade threatens
Heavy and cold

How much easier the world would be without me

For your pride your eyes no longer see
How much easier the world would be without everyone

I have to crack that scenery
I have to rend and tear the heaven
With my arrowhead
Till the red pours over the horizon

I’ll spread my wings
And into a sweet dream I’ll turn this day

Chipped by the rain and the windstorm
I stood there at nights
Formed to slick and blunt
Varied rocks

I stood there alone

I’ll banish all the sorrow
In the company of dogs
Expelled for defiance
And malleability of the rocks
Track Name: St. Tropez II
ST. TROPEZ II

Vrhám se do hloubek moří
a večerních mraků
neprostupných

Mraků těžkých a strašných
jako hejna ptáků v opratích

Čtu plány vln
a kradu dálkám nedostupnost
Odhaluji dno
když nechávám vyschnout řeky

Nic si nemůžeš doopravdy vzít
Jen jako hvězdy utopené v moři
můžeš zářit
dokud budeš chtít

Stačí se jen zastavit
a ruce zbavit těch pout
abys mohl jen plout

Jako loďka v bezvětří

Hvězdy na nebi
všechny zas! budou moje
po setmění

Budu plout
a budu splývat
s černou krajinou
unavenou


ST. TROPEZ II

I plunge into the depths of seas
and into evening clouds
the impermeable ones

the heavy and wrathful clouds
like a flock of birds on reins

I read the plans of waves
And I steal unreachability from distances
Revealing the bottom
When I let rivers dry

Nothing can be taken truly indeed
Only as the stars drowned in a sea
You can shine
Until you want to

You just have to stop
And free your hands from the shackles
So you could simply sail

Like a vessel in no wind

Stars in the sky
All of them! Will be mine again
After the dusk

I will sail
I will merge
With the tired
Black landscape
Track Name: Egerland
EGERLAND

Jsem milion metrů pryč
milion let na cestách věky sám

Už chci domů a doma je tam
kde se lidi věsí

Zahlídl jsem kouř a naše rodiny
Běžel jsem dál - ještě hlouběji
Klečel vyčerpáním - les celej hořel
kde ostnatej stál drát

Naše domovy byly pryč
i děti a kořeny
který jsme nikdy neměli

Seš stepní vlk - co vrací se zpět
a nám je jedno
jestli tě čeká
kříž anebo šibenice
EGERLAND

I am a million meters far away
a million years on the road just on my own for ages

I wanna go home and home is the place
where people get hanged

I saw the smoke and our families
I ran farther – even deeper
On my knees exhausted – the entire forest on fire
In a place a barbed wire used to be

Our homes were gone
As the children and the roots
Which we’ve never had

You’re a Steppenwolf – which is coming back
And we do not mind
If there’s waiting for you
A cross or a gallows
Track Name: V dobrém i zlém
V DOBRÉM I ZLÉM

V dobrém i zlém
až do smrti
KDYŽ NÉ JÁ - TAK ANI TY

Odevzdávám se Tobě
a přijímám Tě
JE TO TVOJE VINA, POKRYTČE

V nemoci i bídě
budu při Tobě stát
KDYŽ NÉ TY - TAK ANI JÁ

Nejsi doma - kam zas utíkáš

I ty nejhezčí věci ztratí časem lesk
a nezbude čas
abychom je znovu a znovu leštili

ANO - SLIBUJI

FOR BETTER OR WORSE

For better or worse
Until death do us part
IF I DO NOT – NEITHER DO YOU

I let you take me
To have and hold you
IT’S YOUR FAULT, HYPOCRITE!

In sickness, for poorer
I’ll stay by your side
IF I DO NOT – NEITHER DO YOU

You’re not at home – where do you run again

In the course of time even the most beautiful things lose their shine
And there will be no time
to polish them again and again

YES – I PROMISE
Track Name: Mezek
MEZEK

Jsi zranitelnej - a to bolí
jsi svobodnej - a to se mýlíš
jsi unavenej - a to ne stářím
jsi jedinečnej - a to my všichni

A tak hrdě vstáváš do světa proher

Jsi klidnej - až srdce buší
jsi rebel - co oči klopí
nemáš sil na zaťaté pěsti
jsi přece - jak my všichni

Lidi dokážou bejt chamtivý
když vidí
že některý z mezků se nedají
a víc je za to bičují

ŠETŘI A PRACUJ!MULE

You’re vulnerable – and that hurts
You’re free – and you’re wrong
You’re tired – and not by the age
You’re unique – and we all are

So you wake up proudly into the world of losses

You’re calm – till the heart is beating
You’re a rebel – who lowers the eyes
With not enough strenght to clench fists
You’re after all – like all of us

People can be greedy
When they see
That some of the mules won’t give up
And others whip them because of that

SAVE UP AND WORK!
Track Name: Bloudící městem
BLOUDÍCÍ MĚSTEM

Jako pouliční prach - chutná mi život
Jako cesta vlakem
Životy bloudící městem
Jako hledání na bezútěšných místech

Hledal jsem v zákoutích a polích
na hrobech a ve stínu lesa
Hledal jsem v lidech
Hledal jsem v Tobě

S Tebou jsem vítězil a prohrával bitvy v naší válce
a snad už vím - jak chutná život
Padal z něj a pak se vznášel
V záchvatech bál se o všechno

A co vlastně vím?

Vzhlížel jsem k domovu
utěšoval bratra v slzách
matku
když plakala pro mne

Hořkej je život

Lhal jsem a polykal to všechno
div jsem se nezalykal
Upadal do bezvědomí na všech těch místech
a nikdy jsem se nenabažil tím…

Jak chutná skutečnej život

Nikdy jsem se nenapral tolik jejím pohledem
těma křivkama
abych měl dost toho vína
i když přeplněn zpitý přetékám ve švech

Zatím nemám dost
NEMÁM DOST


WAYFAIRING THE CITY

As a street dust – life tastes to me
As a train ride
Lives wandering the city
As searching bleak places

I was seeking in recess and fields
On graves and in a shadow of a forest
I was seeking in people
I was seeking in you

I have won and lost battles with you in our war
And perhaps I know now – the taste of life
I have fallen and then floated
In seizures I was worried about everything

And what do I know?
I looked up at my home
I consoled my brother in tears
Mother
When she cried for me

Bitter is life

I have lied and swallowed all of that
I almost suffocated myself
I was losing consciousness at all those places
And I have never got enough

How the real life tastes
I have never been filled enough by her look
Those curves
To have enough of that wine
Even though I am bursting at the seams tipsy and overfilled

So far I don’t have enough
I DON’T HAVE ENOUGH
Track Name: Po zádech
PO ZÁDECH

Jsou lidé - kteří žijí lehce
Jsou lidé - kteří na ramenou nesou celý svět

Nikdo jim to nenařídil - nikdo se jich neptal
Ani jim nedal vybrat
Nebo šanci si to rozmyslet

Jedni mají odřená kolena
Ti druzí mozoly na loktech

Jsou lidé - co se nikdy nepotkají
Jsou spolu odsouzeni být - a přitom se nikdy nevidět
Jsou spolu odsouzeni jít - a přitom se nikdy nevidět

Jsou lidé - co nikdy nepromluví
A přitom jejich vzdechy nelze překřičet
Co vibruje a rezonuje - to nelze překřičet

A pak další - co nikdy nezmlknou
A stejně nevíš - kdo z nich co řekl
A už vůbec proč to řekl

Jsou to lidé - co se nikdy nepoznají
Ti prázdní - ti nafoukaní
A pak i ti co údivem nemohou popadnout svůj dech

Nemohou se však úplně minout
Ti dole se nahoru derou jenom po zádechON THEIR BACKS

There are people – who live easily
There are people – who shoulder the whole world

Nobody ordered them to do so – nobody asked them
Neither gave them any choice
Or a chance to change their mind

Ones with the skinned knees
Others with the calluses on the elbows

There are people – who will never meet
They are condemned to be together – without ever seeing each other
They are condemned to walk together – whithout ever seeing each other

There are people – who never talk
While their sighs can’t be shouted down
What vibrates and resonates – can’t be shouted down

And then others – who never shut up
And you don’t even know – what which one said
and mainly, why they even said it

they are the people – who will never know themselves
those empty - those cocky
and then those who astonished can’t catch their breath

however, they can’t miss each other completely
those at the bottom climb the backs
Track Name: V mracích
V MRACÍCH

Chceš rozetnout oblohu a vletět za obzor
Chceš rozetnout oblohu a vletět za obzor
Chceš rozetnout oblohu a vletět za obzor
Chci rozetnout oblohu a vletět za obzor!

Nauč se lítat v mracích
a najdeš, co chceš

Nauč se lítat v mracích
a možná přežiješ

NAUČ SE LÍTAT


IN THE CLOUDS

You want to slit the sky and fly beyond the horizon
You want to slit the sky and fly beyond the horizon
You want to slit the sky and fly beyond the horizon
I want to slit the sky and fly beyond the horizon!

Learn how to fly in the clouds
And you’ll find what you want

Learn how to fly in the clouds
And you might survive

LEARN TO FLY